Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en verkooptransacties via de website www.flavourrs.be, bijhorende alternatieve domeinnamen en/of bijhorende e-mailadressen, met betrekking tot de op de website (of via e-mail) aangeboden producten. Door een bestelling te plaatsen aanvaard de koper deze verkoopsvoorwaarden volledig en zonder voorbehoud. FlavouRRs behoudt zich het recht om de verkoopvoorwaarden aan te passen. Eventuele wijzigingen in de verkoopsvoorwaarden zullen slechts van toepassing zijn op bestellingen die op of na de datum van wijziging worden geplaatst.

1. Verkoper

FlavouRRs heeft haar maatschappelijke zetel te Noordzandstraat 64, 8000 Brugge en is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0690810838. Het BTW nummer is BE0690810838.

2. Toepassing

Elke bestelling geldt als aanvaarding door de koper van deze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de koper, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.

3. Offertes en aanvaarding van de bestelling

De presentatie van onze producten in de FlavouRRS webshop is slechts een vrijblijvende uitnodiging om bij ons producten te bestellen. Met het versturen van uw bestelling doet u een bindend aanbod voor het sluiten van een koopovereenkomst. Dit aanbod wordt door ons aanvaard doordat wij de producten leveren. Het staat ons vrij om te beslissen of wij een bestelling al dan niet aanvaarden. Als wij een bestelling niet uitvoeren, delen wij u dit onverwijld mee.

De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.

Indien producten onjuist geprijsd zijn door een fout, hetzij op unit-niveau of als gevolg van de activering van een promotie, zal FlavouRRs niet verplicht zijn om die producten aan u te leveren voor de onjuiste prijs. In dergelijke omstandigheden kan FlavouRRs u op de hoogte brengen van de correcte prijs en u vragen om te bevestigen of uw bestelling te weigeren voor het product in kwestie.

Een voor u bindende bestelling komt pas tot stand, wanneer u alle voor de sluiting van de overeenkomst vereiste gegevens heeft ingevoerd, wanneer u heeft bevestigd dat u van deze algemene voorwaarden kennis heeft en deze aanvaardt, wanneer u de knop “Bestel en betaal veilig” heeft aangeklikt en wanneer de betaling via de module van onze betalingsprovider succesvol werd afgerond. Dit laatste zal het geval zijn wanneer u door de betalingsprovider wordt teruggestuurd naar onze website.

Nadat u uw bestelling heeft geplaatst, ontvangt u per e-mail een automatisch aangemaakte ontvangstbevestiging van uw bestelling. Deze ontvangstbevestiging documenteert enkel dat uw bestelling bij ons is aangekomen; het is geen aanvaarding van de bestelling en brengt geen koopovereenkomst tot stand. De bestelling wordt door ons aanvaard doordat wij de producten leveren. De bestelling wordt geleverd na ontvangst van uw betaling.

FlavouRRs heeft het recht om bestellingen te weigeren o.m.:

  • bij uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een product;
  • bij vaststelling van een ongeldige presentatie van producten in de FlavouRRs webshop;
  • bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de Klant;
  • bij overmacht;
  • wanneer kan worden aangenomen dat de Klant de intentie heeft om de artikelen zelf opnieuw te verkopen.

Aanbiedingen & promoties

Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door jou, behoudt FlavouRRs zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

Mondelinge toezeggingen verbinden FlavouRRs slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

Aanbiedingen van FlavouRRs gelden niet automatisch ook voor nabestellingen. FlavouRRs kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien jij had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

Korting, voucher en kortingscodes

Per bestelling kan slechts één korting, voucher of kortingscode gebruikt worden.

Kortingen, vouchers of kortingscodes kunnen niet gebruikt worden in combinatie met een andere actie.

Kortingen, vouchers of kortingscodes kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld en hebben geen geldelijke waarde.

Geannuleerde bestellingen maken een kortingscode ongeldig.

Kortingen, vouchers en kortingscodes kunnen slechts tijdens één order worden gebruikt. Elk resterend krediet van de korting, voucher, of kortingscode kan niet worden meegenomen naar een volgende bestelling.

Kortingen, vouchers en kortingscodes kunnen mogelijk worden verstrekt door de klantenservice aan een specifieke klant, in de vorm van krediet op het account van de klant. Dit krediet moet worden gebruikt tijdens één bestelling.

Elke poging om het systeem en het gebruik van kortingen, vouchers of kortingscodes te manipuleren door gebruik van bulk invoer via derden partijen of syndicaten, macros, ‘script’, brute kracht, gemaskeerde identiteit door het manipuleren van IP adressen, het gebruik van andere entiteiten of elk ander geautomatiseerd middel of geautomatiseerde middelen (inclusief systemen die kunnen worden geprogrammeerd om in te voeren) maken de bestelling en het gebruik van de korting, voucher of kortingscode ongeldig.

Helaas is het niet mogelijk om na het plaatsen van een bestelling achteraf een kortingscode of cadeaubon te verrekenen. Je kunt de kortingscode of cadeaubon uiteraard bij je volgende bestelling gebruiken.

De aard, duur en vervaldatum van een aanbieding en overige specifieke gebruiksvoorwaarden vindt u in de uiting waarin de kortingscode is opgenomen. Iedere kortingscode is gedurende een bepaalde periode geldig, na deze periode kan de kortingscode niet meer worden gebruikt.

Kortingspercentages die in combinatie met elkaar gelden worden serieel gegeven. Dat wil zeggen dat na verwerking van de kortingscode, een eventueel volgend kortingspercentage wordt berekend over het bedrag dat resteert na toepassing van de eerste korting.

U kunt kortingscodes niet gebruiken voor openstaande bestellingen.

Als een kortingscode gebruikt wordt voor artikelen waarvan de (totale) prijs onder de waarde van de kortingscode ligt, vervalt de overige waarde van de kortingscode.

Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

U kunt kortingscodes niet gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor ze zijn uitgegeven.

4. Levering

De levering van producten zal plaatsvinden in de mate van het mogelijke binnen het tijdstip zoals aangegeven op de infopagina rond Levering en afhaling. In de meeste gevallen geldt dat de levering of afhaling kan plaatsvinden binnen twee a drie werkdagen na het ontvangen van de betaling. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Tenzij anders aangegeven omvatten de op deze website vermelde prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de koper, deze kosten worden afzonderlijk vermeld. FlavouRRs behoudt zich het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

5. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven eigendom van FlavouRRs tot de volledige betaling gebeurd is, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet-betaling behoudt FlavouRRs het recht de goederen terug te nemen op kosten van de koper.

6. Verzakingsrecht

De koper heeft het recht om af te zien van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Indien de koper afziet van zijn aankoop, dient hij dit schriftelijk te melden, met vermelding van het bestelnummer.

De koper kan enkel gebruik maken van het verzakingsrecht wanneer het om niet-voedingsproducten gaat. In dat geval dient hij de goederen in originele staat en verpakking terug te sturen naar FlavouRRs, Noordzandstraat 64, 8000 Brugge, België. De retourzending gebeurt op risico en kosten van de koper. Na ontvangst van het retourpakket, stort FlavouRRs het door de koper betaalde bedrag (inclusief verzendkosten) terug op diens rekening. Als de producten niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht worden teruggestuurd, wordt het bedrag niet terugbetaald. Indien de koper in de plaats van het bedrag een ander product wil, dient hij de verzendkosten hiervan betalen. Goederen die bestaan uit voedingsproducten zoals desserts of roomijs worden niet teruggenomen. In dit geval kan de koper zich niet beroepen op het verzakingsrecht. Zie ook de pagina Verzending & Retour.

7. Overmacht

FlavouRRs is niet aansprakelijk voor vertragingen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle. Hieronder valt productieonderbrekingen, werkkrachten, transportvertragingen, stakingen, werkonderbrekingen, die zowel onszelf als onze leveranciers kunnen raken, ook al zijn deze voorzienbaar.

8. Privacy

Als de koper een online bestelling plaatst, geeft hij FlavouRRs hiermee toestemming om zijn gegevens op te slaan en te gebruiken enkel voor FlavouRRs. In geen enkel geval zal FlavouRRs deze gegevens delen met derden. De koper heeft steeds het recht deze gegevens op te vragen of aan te passen. Op deze manier respecteert FlavouRRs de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

Zie ook ons Privacy Policy.

9. Scheidbaarheid

Indien een artikel van deze voorwaarden nietig wordt verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

10. Afwijking van voedingsproducten

Bij goederen die bestaan uit voedingsproducten moet men steeds rekening houden dat de goederen kunnen afwijken van de getoonde foto’s op de website als gevolg van seizoen, temperatuur, voorraad,…
Voedingsproducten (zoals ijstaarten, roomijs,...) die een afwijking vertonen t.o.v. van de getoonde foto’s kunnen geen reden zijn om het product te retouren of niet akkoord te gaan met de aankoop.

11. Garantie en conformiteit

90 procent van onze ingrediënten zijn direct afkomstig van officiële Belgische leveranciers. De overige ingrediënten worden bij een groothandel gehaald. Ook besteden wij veel zorg aan het inpakken van onze producten.

Mocht een product toch beschadigd of niet in perfecte staat geleverd worden, dan wordt er in overleg bepaald wat de beste optie voor u is: omruilen of compenseren. Wij verwachten dat u ons een foto stuurt waarop de beschadiging duidelijk zichtbaar is. Deze kunt via de mail sturen naar: info@flavourrs.be.

Verlies en schade door afhaling

FlavouRRs is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van producten tijdens het eigenhandig afhalen in één van onz afhaalpunten.

Bij levering door FlavouRRs ben je verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren.

12. Auteursrecht en intellectuele eigendom

Eigendom:

Deze website is eigendom van FlavouRRs (ondernemingsnummer BE0690810838).

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de geldende algemene voorwaarden, zoals hieronder opgenomen.

De inhoud van de websites van FlavouRRs, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan FlavouRRs of rechthoudende derden.

14. Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten afgesloten met de Verkoper worden beheerst door het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.

15. Klachten

Heb je een klacht over onze producten of onze service? Laat het ons weten via info@flavourrs.be en wij doen ons best om samen met jou tot een oplossing te komen.

Ben je nadien niet tevreden met de geboden oplossing, dan heb je als consument in de EU ook de mogelijkheid om je klacht te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is, staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.